Anasayfa > Başkanın Mesajı
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

   

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
(KOSBİ)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
 
 
 
Muhatap:
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kişisel Verileri işlenen
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler
Hazırlayan:
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü KVKK Kurulu
Onaylayan:
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSİYON: 1.0
Yürürlük Tarihi: 20.02.2020
 
 
 
© İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, 2020
İşbu belge İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.
 
 
 
 
 

 

1.         GİRİŞ
1.1     Giriş

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (“Kuruluş”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Kuruluşumuz, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Kuruluşumuz kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.    
1.2          Politika’nın Amacı
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Kuruluşumuzun yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda, Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.
1.3          Politika’nın Kapsamı
Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla Çalışan Adayı, Stajyer, Kuruluş Yetkilisi, Katılımcı, Katılımcı Hissedarı/Ortağı, Katılımcı Yetkilisi, Katılımcı Çalışanı, Potansiyel Katılımcı, Taşeron, Taşeron Yetkilisi, Taşeron Çalışanı, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, hizmet sağlayıcı yetkilisi, Abone, Abone Yetkilisi, Abone Çalışanı, İş Ortağı Yetkilisi, Tüketici, mali müşavir, Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler, Veli/Vasi/Temsilci, için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Kuruluş, bu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Hangi sıfatla olursa olsun tüzel kişilere bu Politika uygulanmayacaktır. Şirketimiz çalışanları için, “Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası” uygulanacaktır.
Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Kuruluşumuz tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.
1.4          Tanımlar
Bu Politikanın uygulanmasında kullanılan kavramlar aşağıda yer verilen anlamları ifade eder:
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Alenileştirme
“Herkes tarafından bilinir kılma” anlamında olan alenileştirme kavramı, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan “kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması gerekliliği”nin istisnalarından biri olarak sayılmıştır.
Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.
İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
KVK Kurulu
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.
İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi
Kişisel Verisi (Özel nitelikli kişisel veriler dahil) işlenen Çalışan Adayı, Stajyer, Çalışan, Kuruluş Yetkilisi, Katılımcı, Katılımcı Hissedarı/Ortağı, Katılımcı Yetkilisi, Katılımcı Çalışanı, Potansiyel Katılımcı, Taşeron, Taşeron Yetkilisi, Taşeron Çalışanı, Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanı, hizmet sağlayıcı yetkilisi, Abone, Abone Yetkilisi, Abone Çalışanı, İş Ortağı Yetkilisi, Tüketici, mali müşavir, Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler, Veli/Vasi/Temsilci, ifade eder.
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kurum
Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.
Otomatik Olarak Veri İşleme
Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Sicil
Veri Sorumluları Sicili’dir.
Kuruluş / Kuruluşumuz
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi.’dir.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Kayıt Sistemi
Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri Kategorisi
Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfıdır.
Veri Konusu Kişi Grubu
Veri sorumlusunun kişisel verilerini işlediği ilgili kişi grubudur.
Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
 
1.5          Politika’nın Yürürlüğü
İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenerek 20.02.2020 tarihinde yürürlüğe giren Politika, Kuruluş’un internet sitesinde (www.kosbi.org.tr) yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.
 
 
2.         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
2.1          Kişisel Verilerin Güvenliği
Kuruluşumuz Kanun uyarınca kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler Kuruluşumuzun Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
Kuruluşumuz Kanun ve sair mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmesini teminen “Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve bu kapsamda Politika’nın ve ilgili diğer politikaların uygulanmasını sağlamak için bünyesinde Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ni oluşturmuştur.
2.2          Denetim
Kuruluşumuz yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Kişisel Verileri Koruma Komitesi kişisel verilerin güvenliği için alınan tedbirleri denetler.
2.3          Gizlilik
Kuruluşumuz ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları kişisel verileri Kanun ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için teknolojik imkan ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Bu bağlamda şirket çalışanları için Kanun ve Politika hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütülür, ilgili çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik sözleşmeleri imzalatılır.
2.4          Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası
Kuruluşumuz tarafından işlenen kişisel verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kuruluşumuz bu durumun KVK Kurulunca belirlenen süreler dahilinde ilgili kişiye ve KVK Kuruluna bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilir.
2.5          İlgili Kişilerin Yasal Haklarının Gözetilmesi
Kuruluşumuz ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.
2.6          Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmalarının farkında olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle alır. Bu çerçevede; sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği Politikası) ve prosedüre sahiptir.
 
3.         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI
3.1          Kişisel Verilerin İşlenmesinde ve Aktarılmasında Genel İlkeler
Kuruluşumuz tarafından kişisel veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Kuruluşumuz kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uyar.
3.1.1          Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
Kuruluşumuz kişisel verileri ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Kuruluşumuz, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate alır. İlgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder. İlke uyarınca ayrıca ilgili kişi için söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf olmasını sağlar; bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine uygun hareket eder.
3.1.2          Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
Kuruluşumuz ilgili kişilerin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. Kuruluşumuz aktif özen yükümlülüğü uyarınca her zaman kişisel veri sahibinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar. Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Kuruluşumuzun menfaatlerini koruduğu gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından da gereklidir.
3.1.3          Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
Kuruluşumuz veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Amacın meşru olması, Kuruluşumuzun işlediği kişisel verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. Kuruluşumuz belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.
3.1.4          İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kuruluşumuz işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır. Kuruluşumuz mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlemek için işlemeye ilk kez başlıyor gibi Kanun’da düzenlenmiş olan işleme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.
3.1.5          İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme
Kuruluşumuz ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kuruluşumuz tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Kuruluşumuz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. 
3.2          Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kuruluşumuz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:
3.2.1          Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kuruluşumuz kanunların açıkça öngördüğü hallerde kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın işleyebilir.
3.2.2          Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması
Kuruluşumuz rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verileri açık rıza aramaksızın işleyebilir.
3.2.3          Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması
Kuruluşumuz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda, hayatın olağan akışı gereği, bu amaçla sınırlı olmak üzere ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
3.2.4          Kuruluşumuzun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
Kuruluşumuz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
3.2.5          İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
Kuruluşumuz; ilgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerini, ilgili kişiler tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin işlenmesinde korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmesi sebebiyle alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işleyebilir.
3.2.6          Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kuruluşumuz hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
3.2.7          İlgili Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Kuruluşumuz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması
Kuruluşumuz ilgili kişilerin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Kuruluşumuz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kuruluşumuz ile kişisel veri sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Meşru menfaatten kasıt; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve halihazırda mevcut olan bir menfaattir. Kuruluşumuz ilgili kişinin haklarına zarar gelmemesi için ek koruyucu tedbirler almaktadır. Kuruluşumuzun menfaati ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge sağlanmaktadır.
3.3          Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:
3.3.1          Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri kanunların açıkça öngördüğü hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
3.3.2          Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla
İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
3.4          Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
Kuruluşumuz kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kanun’un 8. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
§ İlgili kişinin açık rızasının olması,
§ Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,
§ İlgili kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,
§ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,
§ Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
§ Kişisel verilerin, kişisel ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
§ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
§ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel veriler ise aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:
§ İlgili kişinin açık rızasının olması,
§ İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.
§ İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.
3.4.1          Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları
Kuruluşumuz kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kanun’un 9. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak yurt dışına aktarabilmektedir.
Bununla birlikte, Kuruluşumuz kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ile 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, yalnızca KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın da aktarabilmektedir.
 
4.         KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI
4.1          Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel veriler Kuruluşumuz tarafından aşağıdaki şekilde kategorilendirilerek işlenmektedir:
 
Kimlik
Kişisel veri sahiplerinin kimliğine dair bilgi içeren veriler: Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, anne-baba adı soyadı, doğum yeri ve tarihi ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport suretleri; vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, vb.
İletişim
Kişisel veri sahiplerinin iletişim bilgileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), faks numarası vb.
Lokasyon
Kişisel veri sahiplerinin konumuna ilişkin bilgiler: Kuruluşa ait araçlar veya cihazlar kullanılırken elde edilebilen konum bilgileri; OGS, taşıt tanıma ve yemek kartı vb. sistemler üzerinden elde edilebilen lokasyon verileri.
Özlük
Kişisel veri sahiplerinin özlük haklarının korunmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen bilgiler: Özgeçmiş, unvan bilgileri; işe giriş-çıkış belgesi kayıtları; sosyal güvenlik/emeklilik bilgileri, bordro bilgileri, mal bildirimi bilgileri, disiplin soruşturması ve performans değerlendirme raporlarındaki bilgiler vb.
Hukuki İşlem
Kuruluş’un hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler: Vekaletname bilgileri, mahkeme ve idari merci kararları, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.
Katılımcı İşlem
Kuruluş’un ticari faaliyetleri kapsamında gerçek kişilere ilişkin topladığı bilgiler: Müşteri numarası; sipariş, talep ve talimat bilgileri; çağrı merkezi kayıtları; fatura, senet, çek bilgileri; gişe dekontlarındaki bilgiler vb.
Kullanıcı Bilgileri
Abone bilgleri, Tüketim verileri gibi abonenin iş faaliyetlerine ilişkin verilerdir.
Fiziksel Mekan Güvenliği
Kuruluş’a ait fiziksel mekanlara girişte ve fiziksel mekanların içerisindeyken alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler: Giriş-çıkış kayıtları, manyetik kart kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları, araç plakası vb.
İşlem Güvenliği
Kuruluş faaliyetleri yürütülürken gerek kişisel veri sahibinin gerek Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış (trafik) bilgileri, internet erişim kayıtları, şifre ve parola bilgileri vb.
Finans
Kuruluş’un kişisel veri sahipleri ile kurmuş olduğu her türlü finansal ilişkinin sonucunu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap bilgisi, kredi bilgisi, bilanço bilgileri, finansal profil, malvarlığı ve sigorta bilgileri vb.
Mesleki Deneyim
Kişisel veri sahiplerinin işe alınma süreci ve sonrasında kayıt altına alınan diploma, transkript, eğitim/kurs/sertifika bilgileri, ehliyet bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgisi vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekan güvenliği kapsamı dışında alınabilen fotoğraf, kamera ve ses kayıtları ile bu verilerin aktarıldığı diğer belgeler: Formlara eklenen fotoğraflar, görüntülü mülakat ve toplantı kayıtları vb.
Haberleşme Kayıtları
Kuruluş’un iletişim ve bilişim sistemleri üzerinden elde edilebilen haberleşme verileri: Kurumsal telefon görüşme kayıtları, kurumsal posta ve e-posta kayıtları ve içerikleri vb.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Yakınlarının Adı, Soyadı, yakınlarının T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, eğitim, meslek bilgileri, iletişim bilgileri.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Sağlık Bilgileri
Kişisel veri sahiplerine ait sağlık verileri: Muayene bilgileri, sağlık raporları, engellilik durumu, sağlık izinleri, kan grubu bilgileri vb.
Biyometrik Veri
Kişisel veri sahiplerine ait biyometrik veriler: Kuruluş binalarındaki parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin kullanılabilmesi için gerekli olan biyometrik veriler.
 
4.2          Veri Konusu Kişi Grupları
Bu Politika ve Kanun’un korumasından sadece gerçek kişiler faydalanabilmektedir. Bu kapsamdaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:
Çalışan Adayı
Kuruluşumuz herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
Stajyer
Mesleki bilgisini geliştirmek ve deneyim kazanmak amacıyla Şirketimizde uygulamalı öğrenme dönemi geçiren gerçek kişilerdir.
Kuruluş Yetkilisi
KemalpaşaOrganize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili kişilerdir.
Katılımcı
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi. İçerisinde arsası ve fabrikası olan gerçek kişilerdir.
Katılımcı Hissedarı/Ortağı
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi. İçerisinde arsası ve fabrikası olan şirketlerin gerçek kişi hissedarı, ortaklarıdır.
Katılımcı Yetkilisi
KemalpaşaOrganize Sanayi Bölgesi. İçerisinde arsası ve fabrikası olan katılımcıların yetkilendirdiği gerçek kişilerdir.
Katılımcı Çalışanı
KemalpaşaOrganize Sanayi Bölgesi. İçerisinde arsası ve fabrikası olan şirketlerine iş akdi ile bağlı olarak çalışan gerçek kişilerdir.
Potansiyel Katılımcı
KemalpaşaOrganize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa ve fabrikası olmayan, Bölgeye katılma talebi olan gerçek kişilerdir.
Taşeron
Kuruluşumuzun bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek kişilerdir.
Taşeron Yetkilisi
Kuruluşumuzun bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileridir.
Taşeron Çalışanı
Kuruluşumuzun bir sözleşme ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurduğu gerçek veya tüzel kişilerin kimliği belirli/belirlenebilir çalışanlarıdır.
Tedarikçi          
Bir ürün ya da hizmet sunmak amacıyla Kuruluşumuza girdi, ham madde veya ürün sağlayan gerçek kişilerdir.
Tedarikçi Yetkilisi               
Bir ürün ya da hizmet sunmak amacıyla Kuruluşumuza girdi, ham madde veya ürün sağlayan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileridir.
Tedarikçi Çalışanı
Bir ürün ya da hizmet sunmak amacıyla Kuruluşumuza girdi, ham madde veya ürün sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin kimliği belirli/belirlenebilir çalışanlarıdır.
Hizmet Sağlayıcı
Müşteri, Taşeron ve Tedarikçi gruplarına dahil olmayan ancak Kuruluşumuzun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Kuruluşumuzdan bağımsız olan gerçek kişilerdir.
 
Hizmet Sağlayıcı Yetkilisi
Müşteri, Taşeron ve Tedarikçi gruplarına dahil olmayan ancak Kuruluşumuzun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Kuruluşumuzdan bağımsız olan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi yetkilileridir.
 
Hizmet Sağlayıcı Çalışanı
Müşteri, Taşeron ve Tedarikçi gruplarına dahil olmayan ancak Kuruluşumuzun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Kuruluşumuzdan bağımsız olan gerçek veya tüzel kişilerin kimliği belirli/belirlenebilir çalışanlarıdır.
 
Abone
Kuruluşumuzun elektrik, doğalgaz, çevre vb. faaliyetlerinden belli aidatlar karşılığında yararlanan gerçek kişilerdir.
Abone Yetkilisi
Kuruluşumuzun elektrik, doğalgaz, çevre vb. faaliyetlerinden belli aidatlar karşılığında yararlanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileridir.
Abone Çalışanı
Kuruluşumuzun elektrik, doğalgaz, çevre vb. faaliyetlerinden belli aidatlar karşılığında yararlanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin çalışanlarıdır.
İş Ortağı Yetkilisi
Katılımcı, Taşeron ve Tedarikçi gruplarına dahil olmayan ancak Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Kuruluşumuzdan bağımsız olan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi yetkilileridir.
Çalışan/Yetkili/
Hissedar/Ortak/Stajyer/Aile Bireyleri
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Çalışan, Yetkili, Hissedar, Ortak ve Stajyerlerinin aile bireyleridir.
Üçüncü Kişi
Kuruluş çalışanları için hazırlananKemalpaşa Organize Sanayi BölgesiÇalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve bu Politikada herhangi bir veri konusu kişi grubuna girmeyen diğer kişilerdir. (Örn. Talep ve şikayet başvurusu yapanlar, referanslar vb.)
Tüketici
Kuruluşumuzla herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Kuruluşumuzun sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kuruluşumuz tarafından düzenlenen kampanya/yarışma/çekilişlere katılım sağlayan gerçek kişilerdir.
Mali Müşavir
Kuruluşumuzda gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenleyen, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapan gerçek kişilerdir.
 
Ziyaretçi
Kuruluşumuzun sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.
Veli/Vasi/Temsilci
Verisi işlenen ilgili kişileri temsile yetkili gerçek kişilerdir.
 
5.         KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
5.1          Kişisel Verileri Toplama Yöntemi
Kuruluşumuz kişisel verileri madde 6.1’de belirtilen amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; aşağıdaki kanallar aracılığıyla ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamaktadır:
§ İş başvuru formları,
§ Müşteri bilgi formları,
§ Kuruluş’a ibraz edilen muhtelif belgeler,
§ Kuruluş’a iletilen posta ve e-postalar,
§ Çağrı merkezi,
§ Kuruluş internet sitesi,
§ Sosyal medya araçları,
§ Kuruluş’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve katılımcı şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler,
§ İstihdam şirketleri ve iş arama portalları,
§ Mobil uygulamalar,
§ Kurumsal iletişim hesapları ve cihazları,
§ Kuruluş bilişim sistemleri ve cihazları,
§ Güvenlik kameraları,
§ Parmak izi ve yüz tanıma sistemleri
§ GPS, OGS, taşıt tanıma ve yemek kartı vb. sistemler. (Kuruluş Hissedarları/Ortakları, İş Ortağı Yetkilileri, İş Ortağı Çalışanları, Kuruluş Yetkilileri için)
5.2          Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kuruluşumuz kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:
§ İlgili kişinin açık rızası,
§ Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
§ Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
§ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
§ Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
§ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
§ İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
6.         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
6.1          Veri Konusu Kişi Gruplarının Kişisel Veri Kategorilerine İlişkin İşlenme Amaçları İle Eşleştirilmesi
Yukarıda tanım ve kapsamları verilen veri konusu kişi gruplarının kişisel veri kategorilerine ilişkin işlenme amaçları ile eşleştirilmesi aşağıda sunulmaktadır: (Gerçek kişiler yalnızca bir kişi grubu içinde yer alabilirler.)
Çalışan Adayı
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği
 
İşleme Amaçları: Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetleri sürecinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Stajyer
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği
İşleme Amaçları: İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon/etkinlik yönetimi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Kuruluş Yetkilisi
 
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Lokasyon
İşleme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 
 
Katılımcı
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Finans, Haberleşme Kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenme Amaçları: acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerini yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yerine getirilmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Katılımcı Hissedarı/Ortağı
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Katılımcı İşlem
İşlenme Amaçları: Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Katılımcı Yetkilisi
Veri Kategorileri: Kimlik, Özlük, Haberleşme Kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliği, Kullanıcı Bilgileri, Hukuki işlem, Finans, Katılımcı İşlem
 
İşlenme Amaçları: Abonelik Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerini Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Katılımcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Üretim, Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kamu Kurum Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.
Katılımcı Çalışanı
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Haberleşme Kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliği, Hukuki İşlem
İşlenme Amaçları: Abonelik Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi/Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Katılımcı İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet/Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi/Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Potansiyel Katılımcı:
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Haberleşme Kayıtları
İşlenme Amaçları: Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Taşeron Yetkilisi:
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği, Özlük, Hukuki İşlem
İşlenme Amaçları: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.
Taşeron Çalışanı:
Veri Kategorileri: Kimlik, Özlük, Mesleki Deneyim, Fiziksel Mekan Güvenliği, Sağlık Bilgileri, Hukuki İşlem
İşlenme Amaçları: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
 
 
Tedarikçi:
 
Veri Kategorileri:  Kimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği
 
İşlenme Amaçları: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet/Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Tedarikçi Yetkilisi
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Haberleşme Kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliği, Hukuki İşlem
İşlenme Amaçları:
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Tedarikçi Çalışanı
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Finansal Bilgi, Haberleşme Kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliği, Hukuki İşlem
İşlenme Amaçları: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet/Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
Hizmet Sağlayıcı Yetkilisi
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenme Amaçları:
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yerine getirilmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Hizmet Sağlayıcı Çalışanı:
Veri Kategorileri: Fiziksel Mekan Güvenliği
 
İşleme Amaçları: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Abone:
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Kullanıcı Bilgileri
İşlenme Amaçları: abonelik hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Abone Yetkilisi:
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Finans, Hukuki İşlem, Katılımcı İşlem
İşlenme Amaçları: Abonelik hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Abone Çalışanı:
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem
İşleme Amaçları: Abonelik hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
İş Ortağı Yetkilisi:
Veri Kategorisi: Kimlik, iletişim
İşleme Amaçları: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Tüketici
Veri Kategorisi: Kimlik, iletişim, finansal bilgi
İşleme Amaçları: Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal hizmet üretim, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Mali Müşavir
Veri Kategorisi: Kimlik
İşleme Amaçları: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yerine getirilmesi, katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Ziyaretçi
Veri Kategorileri: Kimlik, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği
İşleme Amaçları: Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Üçüncü Kişi
Veri Kategorisi: Kimlik, İletişim, Özlük, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem
İşleme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla işlenmektedir.
 
Veli/Vasi/Temsilci
Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem
İşleme Amaçları: Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi
 
6.2          Fiziksel Mekânlarda Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
Kuruluşumuzun bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.
 
Kuruluşumuzun bina ve tesislerinde sunulan internet erişimine ilişkin kayıtlar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta olup bu kayıtlar talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmekte ve gerektiğinde denetim faaliyetlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kullanılabilmektedir.
 
6.3          İnternet Sitesinde Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
İnternet sitemizi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin trafik bilgileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak işlenmektedir. Öte yandan, 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca yer sağlayıcıların internet sitesi trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
İnternet sitesi kanalıyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ilgili internet sitesinde yer almaktadır.
6.4          Haberleşme Kanalları Üzerinden Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
Çağrı merkezi, posta, e-posta vb. kanallarla yapılan haberleşmeler Kuruluşumuz tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile talep/şikayetlerin takibi amacıyla denetlenmekte ve kaydedilmektedir.
 
İlgili kişilerin bu kanalları yalnızca iş faaliyetleri kapsamında kullanması gerekmektedir.
 
 
7.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILDIĞI KİŞİLER/KURULUŞLAR
7.1          Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları
Şirketimiz, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:
Çalışan Adayı
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik, (Ad/soyadı, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum)
·         İletişim, (Açık adres bilgisi, adres no, telefon numarası, e-posta adresi, kurumsal iletişim bilgileri)
·         Özlük, (Özgeçmiş)
Aktarma Amacı: Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi amacıyla aktarılmaktadır.
Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kamu ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri,
Kuruluş Yetkilisi
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/Soyadı, T.C. Kimlik No, İmza)
·         İletişim (Telefon No, Açık Adres Bilgisi)
·         Özlük (İş Pozisyonu, Görev Yaptığı Birim)
·         Lokasyon (HGS,OGS Geçişleri, GPS Kayıtları)
 
Aktarma Amacı: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, mal/hizmet/üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.
Aktarılan Yer: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, iş ortakları
 
Katılımcı:
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/soyadı, imza, T.C. No)
 
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası)
 
·         Finans (Banka İban No)
Aktarılma Amacı: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Katılımcı İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet/Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kamu Kurum Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Katılımcı Hissedarı/Ortağı,
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/Soyadı, T.C Kimlik No)
·         İletişim (Telefon numarası, açık adres bilgisi)
·         Hukuki İşlem (Tapu bilgileri, imza sirküleri, vekaletname bilgileri)
 
Aktarılma Amacı: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi
Aktarılan Yer: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
Katılımcı Yetkilisi:
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/soyadı, T.C Kimlik No, imza, Ad Soyadı, T.C Kimlik No, t.c Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası, SMS)
 
·         Özlük (Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
 
·         Finans (Banka İban No, Kredi miktarı, kredi türü, vade bilgisi)
·         Kullanıcı Bilgileri        (Abone bilgileri, Tüketim verileri)
 
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri, vekaletname)
 
Aktarılma Amacı: Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, iş ortakları
Katılımcı Çalışanı:
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik ( Ad/soyadı, Yaş, SGK No, T.C Kimlik No, T.C Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi, açık adres bilgisi)
·         Özlük (İşe Giriş Tarihi, bağlı olduğu birim, pozisyon, Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
 
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri, vekaletname)
Aktarılma Amacı: Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
Potansiyel Katılımcı:
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/soyadı)
·         İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi)
Aktarılma Amacı: Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Taşeron Yetkilisi:
 
Aktarılan Veri Kategorisi:
·         Kimlik (Ad/soyadı, T.C No, imza)
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası)
·         Finans (Banka İban No)
·         Özlük (Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri, vekaletname)
 
Aktarılma Amacı: Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Taşeron Çalışanı:
Aktarılan Veri Kategorisi:
 
·         Kimlik (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, imza)
·         Özlük (Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri)
·         Sağlık Bilgileri Sağlık Bilgisi (kan grubu bilgisi dahil)
 
 
Aktarılma Amacı: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, denetim etik faaliyetlerin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi
 
Aktarılan Yerler: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Tedarikçi
 
Aktarılan Veri Kategorileri:
 
·         Kimlik (Adı Soyadı, imza)
 
Aktarılma Amacı: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, iş faaliyetlerini yürütülmesi/denetimi
 
Aktarılan Yerler: Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, İş ortağı,
 
Tedarikçi Yetkilisi
 
Aktarılan Veri Kategorileri:
 
·         Kimlik (Ad/soyadı, T.C Kimlik, imza)
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası)
·         Finans (Banka IBAN No)
·         Özlük (Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri, vekaletname)
Aktarılma Amacı: Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Tedarikçi Çalışanı
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (ad/soyadı, imza)
·         İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi)
·         Özlük (Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi)
·         Hukuki İşlem (İmza Sirküleri)
Aktarılma Amacı: Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, Yetkili kamu kurum kuruluşları
Hizmet Sağlayıcı Yetkilisi
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad soyadı, T.C. No)
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası)
·         Finans (Banka İban No)
Aktarılma Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Hizmet Sağlayıcı Çalışanı
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad soyadı, T.C. No)
·         İletişim (Açık Adres, Mail, Telefon numarası)
·         Finans (Banka İban No)
Aktarılma Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Abone
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Adı-Soyadı)
·         İletişim (Adres bilgisi, telefon numarası, e-mail adresi)
·         Hukuki İşlem (Tapu Bilgileri, İmza Sirküleri)
·         Kullanıcı Bilgileri (Abone bilgileri, Tüketim verileri)
Aktarılma Amacı: İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Abonelik hizmet sürelerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi yürütülmesi
 
Aktarılan Yerler: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 
Abone Yetkilisi
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad Soyadı, T.C Kimlik No, T.C. Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (e-posta adresi, açık adres, telefon)
·         Finans (Kredi miktarı, kredi türü, vade bilgisi)
·         Hukuki İşlem (Vekaletname, Tapu, imza sirküleri, büro tescil belgeleri, müellif sözleşmeleri bilgileri, kimlik bilgileri)
 
Aktarılma Amacı: Abonelik hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek, özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları
Abone Çalışanı
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (T.C Kimlik, Ad soyadı, Ad Soyadı, T.C Kimlik No, t.c Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (e-posta adresi, açık adres, telefon)
·         Hukuki İşlem (Vekaletname)
 
Aktarılma Amacı: Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, abonelik hizmet süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek, özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları
İş Ortağı Yetkilisi
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad/soyadı, T.C. Kimlik No)
·         İletişim (Açık Adres Bilgisi, telefon numarası)
Aktarılma Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
Aktarılan Yerler: Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri
 
Mali Müşavir
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad/soyadı)
 
Aktarılma Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi
Aktarılan Yerler: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ziyaretçi
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Adı Soyadı, imza)
·         İşlem Güvenliği (internet erişim logları)
Aktarılma Amacı: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 
Aktarılan Yerler: Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, İş ortağı, Yetkili kamu kurum, kuruluşları
Üçüncü Kişiler
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik Bilgileri (imza, Ad Soyadı, T.C Kimlik No, T.C. Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (Telefon No, Açık adres bilgisi, SMS)
·         Özlük (İş pozisyonu, görev yaptığı birim)
·         Hukuki İşlem (Vekaletname)
Aktarılma Amacı: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim etik faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
Aktarılan Yerler: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, iş ortakları
Veli/Vasi/Temsilci
Aktarılan Veri Kategorileri:
·         Kimlik (Ad Soyadı, T.C Kimlik No, T.C. Kimlik No Bilgileri, Ana/baba adı, medeni durum, cinsiyet)
·         İletişim (E-Posta Adresi, Açık Adres, Telefon)
·         Hukuki İşlem (Vekaletname)
Aktarılma Amacı: Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kamu kurum kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
Aktarılan Yerler: Gerçek, özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları
 
7.2          Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler/Kuruluşlar
Şirketimiz, kişisel verileri aktarılma amacının gerektirdiği veri konusu kişi grupları ve verilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir:
§ Topluluk/Grup şirketleri,
§ İştirak ve bağlı ortaklıklar,
§ İş Ortakları,
§ Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
§ Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Kuruluş’un akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.)
 
8.         KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE SAKLANMA SÜRELERİ
8.1          Kişisel Verilerin İmhası
Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kuruluşumuz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarakresen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
8.2          Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Kuruluşumuz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 
9.         KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI
9.1          İlgili Kişinin Aydınlatılması
Kuruluşumuz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Kuruluş temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.
9.2          Politika ve Kanun’un Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller
Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:
§ Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
§ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:
§ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
§ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
§ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
§ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
9.3          İlgili Kişinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları
Kuruluşumuz Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişilere haklarını bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip oldukları haklar aşağıda sayılmaktadır:
 1.  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.  Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular internet sitemizde (www.kosbi.org.tr) yer alan başvuru formu doldurularak “Kemalpaşa OSB Mahallesi Gazi Bulvarı No:189 PK:35730 Kemalpaşa/İZMİR” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kosbi@hs01.kep.tr, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.
Talepler ve başvurular Kuruluşumuza daha önce bildirilen ve Kuruluşun sisteminde kayıtlı bulunan ilgili kişiye ait bir elektronik posta adresi varsa info@kosbi.org.tradresine de gönderilebilir.
Talep ve başvurularda,
 1.  Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3.  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4.  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5.  Talep konusu
bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir
Kuruluşumuz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kuruluşumuz kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Kuruluşumuz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Kuruluşumuzun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.
 
 
Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top