Anasayfa > Haberler > KOSBİ 2019 YILI FAALİYET PROGRAMI KAMUOYUNA SUNULDU
KOSBİ 2019 YILI FAALİYET PROGRAMI KAMUOYUNA SUNULDU

 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2019 YILI FAALİYET PROGRAMI

 

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’ NİN 2019 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ STRATEJİLER

 

Strateji 1:  ISO  9001 Kalite Yönetim Sistemi  etkin olarak uygulanmaya devam edilecek, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları  ve enerji verimliliği ile ilgili  faal tesislerde ön etüt değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Bölgemiz tüm birimleri ile katılımcılarımıza verdiği hizmetleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, Hizmet odaklı hareket edecek şekilde gerçekleştirmektir.

·        Sevk ve İdare:

o   Yönetim Kurulumuz, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet kararları ile Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmeye, gelişmesi için her türlü tedbiri almaya devam edecektir.

o   Bölge Müdürümüz kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde, müteşebbis heyet ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresini yürütmeye devam edecektir.

 

·        Çalışma Grupları:

Çalışma gruplarının faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmeye devam edilecektir.

o   OSBÜK, OSBDER, KALDER, İzmir OSB’ler Platformu, Kalkınma ajansı ile ilgili toplantı, çalıştay ve eğitimlere katılım sağlanmaya devam edilecektir.

 

·        Girişimler: 

Katılımcılarımızın önündeki engellerin ve karşılaşması muhtemel sorunların aşılmasına, tedbirler alınmasına yönelik EBSO, KESİAD, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çevremizdeki OSB’ ler (Bağyurdu ve Turgutlu OSB)   ve diğer kurumlarla işbirliğine devam edilecektir.

 

 

·        Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları:

o   Katılımcılarımıza yönelik çevre, iş güvenliği, ekipman güvenliği, enerji verimliliği, yasal yükümlülükler, KOSGEB, SANTEZ, EBİLTEM, Kalkınma Ajanslarının destekleri gibi konularda duyuruların web sitemizde yayımlanmasına veya bilgilendirme toplantılarının yapılmasına devam edilecektir.

 

o   Belirli periyotlarda düzenlenecek organizasyonlarla katılımcılarımız arasında kaynaşma ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir. Bölge yönetiminde katılımcılarımızın etkin bir şekilde rol alması ve ortak akıl ile hareket edilmesi temin edilecektir.

 

Strateji 2: Toplumsal ve sektörel paydaşlarla işbirliklerinin arttırılması

Beklentilerin giderek arttığı günümüzde sunulan hizmetlerdeki başarının ve kalitenin etkili işbirlikleri oluşturmaya bağlı olduğunun farkında olan Bölgemiz, üyelerine değer yaratacak tüm hizmetlerini sunarken ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve STK’lar ile işbirlikleri yapmaktadır.

·        EBSO, Üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK, DEPARK, KESİAD gibi kuruluşlar ile işbirlikleri arttırılarak devam ettirilecektir.

·        KOSBİ Aktüel:

Aralık 2015 de yayın hayatına başlayan,  2018 yılı sonuna kadar             13. sayısını yayımladığımız dergimiz katılımcılarımızın ve bölgemizin yurt çapında bilinirliğinin arttırılması, bölgemizdeki gelişmelerin duyurulması amacıyla 3 ayda bir yayımlanmaya devam edecektir.

·        Medya:

Bölgemiz ile ilgili gelişmeler web sitemiz, yerel ve ulusal basında yapılan haberler ile duyurulmaya devam edilecektir.

·        Teknik Eğitim Konusunda Yapılan Çalışmalar:

50.000 istihdamı hedefleyen bölgemizin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi konusunda MOPAK Endüstri Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin daha etkin olması için desteklerimiz sürdürülürken bölgemizde özel statülü Meslek Lisesi kurulması çalışmalarına devam edilecektir. ADALYA Tobacco Tütün Mamulleri San. Tic.Ltd. Şti.’ nin katkılarıyla tamamlanacak inşaat sonrasında diğer katılımcılarımızın da teşvik edilerek yapacakları katkılar ile Meslek Lisesi hayata geçirilecektir.

 

Strateji 3: İnsan Kaynakları Süreçlerinin Geliştirilerek Çalışan Memnuniyetinin Artırılması:

·        Özel İstihdam Ofisinin sanayicimizin ihtiyaçlarına yönelik etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasına devam edilecektir.

·        Çeşitli eğitimlerle çalışanlarımızın etkinliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurum kültürünün yerleşmesine yönelik çalışmalar, moral ve motivasyonu arttıracak etkinlikler yapılacaktır.

 

Strateji 4:  Üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi:

Türk Eximbank İrtibat Ofisimiz ve KOSGEB İrtibat Ofisi vasıtasıyla katılımcılarımızın kredi ve desteklere ulaşması kolaylaştırılacaktır.

 

Bölgemiz tarafından verilen altyapı hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli projeler üretilecek ve yatırımlar yapılacaktır.

 

2019 yılı içerisinde 2. Etap Parselasyon Uygulamasının yeniden kesinleştirilerek parsellere ait tapuların katılımcılara dağıtılması ve          3. Etap parselasyon uygulamasının Bakanlık onayına sunulduktan sonra kesinleştirilmesi ve tescil ettirilmesi,  imar planımızın tamamında yapılması gereken tüm plan tadilatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Yiğitler barajının yapımı konusunda DSI 2. Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışmalara devam edilecektir.

 

·        Projelerimiz:

 

o   Altyapı projelerinin revizyonu tamamlanarak ihaleye çıkma aşamasına gelinecektir.

 

o   2. ve 3.Etap parselasyon uygulaması ve aplikasyon işleri tamamlanacaktır.

 

 

 

 

A. GENEL İDARE GİDERLERİ                                                  4.908.948.-TL

        

A.1. PERSONEL GİDERLERİ                                                    1.787.573.-TL

A.1.1. Personel Ücretleri (İdari Personel)                                   1.436.969.-TL

A.1.2. Sosyal Yardımlar                                                                 350.602.-TL

A.1.3. Tazminatlar                                                                                     2.-TL

 

A.2. MÜTEŞEBBİS HEYET VE YÖNETİM KURULU GİDERLERİ

                                                                                                       231.800.-TL

A.3. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER           1.508.791.-TL

A.3.1. Enerji, Yakıt, Su ve Benzeri Giderler                                      55.401.-TL

A.3.2. Bakım  Onarım Giderleri                                                       149.600.-TL

A.3.3. Haberleşme Giderleri                                                            141.900.-TL

A.3.4. Müşavirlik Giderleri                                                               435.001.-TL

A.3.5. Eğitim, Seminer ve Toplantı Giderleri                                     40.588.-TL

A.3.6. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                    686.301.-TL

 

A.4. ÇEŞİTLİ GİDERLER                                                               759.182.-TL

A.4.1. Büro Giderleri                                                                         59.200.-TL

A.4.2. Sigorta Giderleri                                                                   132.000.-TL

A.4.3. Dava, İcra ve Noter Giderleri                                                 61.000.-TL

A.4.4. Temsil Ağırlama Giderleri                                                       99.000.-TL

A.4.5. İlan, Reklam ve Tanıtım Giderleri                                           55.503.-TL

A.4.6. OSB Çalışma Komisyonu Faaliyet Giderleri                             5.000.-TL

A.4.7. Taşıt Giderleri                                                                        188.600.-TL

A.4.8. Diğer Çeşitli Giderler                                                               88.218.-TL

A.4.9. KOSBİ Üyelik Aidatları                                                            70.661.-TL

 

A.5. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR                                                    4.583.-TL

A.6. FİNANSMAN GİDERLERİ                                                       348.536.-TL

A.7. DİĞER GİDERLER                                                                             4.-TL  

A.8. DEMİRBAŞ EŞYA ALIMLARI                                                  268.479.-TL

 

B. İŞLETME  GİDERLERİ                                                       544.530.305.-TL

 

B.1. DOĞALGAZ BİRİMİ GİDERLERİ                                   305.482.019.-TL

B.1.1. Doğalgaz İşletme Giderleri                                            304.682.760.-TL

B.1.2. Personel Giderleri                                                                 501.649.-TL

B.1.3. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                     297.610.-TL

B.2.ELEKTRİK BİRİMİ GİDERLERİ                                        230.648.069.-TL

B.2.1. Elektrik İşletme  Giderleri                                               229.273.102.-TL

B.2.2. Personel Giderleri                                                              1.146.879.-TL

B.2.3. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                    228.088.-TL

B.3. İMAR BİRİMİ GİDERLERİ                                                      532.697.-TL

B.3.1. İmar İşletme Giderleri                                                             35.001.-TL

B.3.2. Personel Giderleri                                                                 467.574.-TL

B.3.3. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                      30.122.-TL

B.4. FEN İŞLERİ BİRİMİ GİDERLERİ                                           792.956.-TL

B.4.1. Fen İşletme Giderleri                                                            371.000.-TL       

B.4.2. Personel Giderleri                                                                 382.907.-TL

B.4.3. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                      39.049.-TL

B.5.ÇEVRE BİRİMİ GİDERLERİ                                                6.464.559.-TL

B.5.1. Arıtma Tesisi İşletme Giderleri                                          5.524.133.-TL                    

B.5.2. Personel Giderleri                                                                683.923.-TL

B.5.3. Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler                   157.002.-TL

B.5.4. Diğer İşletme Giderleri                                                           99.501.-TL

B.6.TAŞIT ALIMLARI                                                                     455.000.-TL

 

B.7. ŞANTİYE DEMİRBAŞ ALIMLARI                                           155.005.-TL

 

C. YATIRIM GİDERLERİ                                                            32.200.418.-TL

 

C.1.PROJE GİDERLERİ                                                             1.240.919.-TL

 

C.1.1. İmar Planı Tadilatları                                                                      1.-TL                             

Bölgemize ait her türlü imar planı tadilatları İmar Şube Müdürlüğümüz personeli Şehir Plancısı tarafından yapılarak Bakanlık onayına sunulacaktır.

C.1.2. Altyap Proje Giderleri                                                          440.913.-TL

Bölgemize ait altyapı projelerinin revizyonu ve ihale dosyalarının hazırlanma işleri bu kapsamda yapılacaktır.

C.1.3. Kıymet Takdir Komisyonu Giderleri                                             1.-TL

Tapu tescillerinin ardından gerekli olması halinde  kıymet takdir komisyonu tarafından  yapılacaktır.

C.1.4. KOSBİ Kültür Merkezi ve İdari Bina Projelerinin Hazırlanması  1.-TL

Bölgemizin artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kültür merkezini de kapsayan  idari sosyal bina projesi hazırlanacaktır.

C.1.5. Harita,  Plan Profil ,Aplikasyon İşleri                                800.000.-TL

2.Etap geri dönüşüm cetvelleri ve İmar Kanunu 18.madde imar uygulamasının yenilenmesi, 3.Etap İmar Kanunu 18.madde imar uygulaması ile saha aplikasyon işleri, bölge genelinde OSB  alt yapı hatları için kurulacak  her türlü irtifak hakkı tesisi işlemleri  için bir harita mühendisliği  bürosundan  taşeron hizmeti alınacaktır.

C.1.6. Jeolojik Etüt Giderleri                                                                     1.-TL

 

C.1.7.Atıksu Hatları Hali Hazır Alımı ve As-Built Proje Çizimi               1.-TL

 

C.1.8. Ulucak Alt Geçit ve Çevre Bağlantı Yolları Projesi                      1.-TL

 

C.2.İNŞAAT GİDERLERİ                                                             30.959.497.-TL

 

C.2.1.ALTYAPI İNŞAAT GİDERLERİ                               30.119.491.-TL

C.2.1.1.Yol İnşaatı Yapılması                                              300.000.-TL

Genişleme bölgesi haricinde kalan yerlerde yapılabileceği öngörülen beton parke veya asfalt kaplama yol yapım işlerini kapsamaktadır.

C.2.1.2.  I.Etap Genişleme Bölgesi İçin Altyapı ve Yol İnşaatı                                                                                                              8.829.483.-TL                

I.Etap parselasyon planı içinde kalan yolların üst kaplama hariç, yol gövdesinin stabilize yol olarak hazırlanması, atık su hatlarının, temiz su hatlarının ve yağmur suyu kanallarının ana arterlerde yapılması işlerini kapsamaktadır.

C.2.1.3. II.Etap Genişleme Bölgesi İçin Altyapı ve Yol İnşaatı                                                                                                6.000.000.-TL

II. Etap parselasyon planı içinde kalan imar yollarının nebati toprak sıyrılması, dolgu yapılması ve sıkıştırılması işlerini kapsamaktadır.

C.2.1.4. Ulucak Yolu Yapılması                                            300.000.-TL

                                                                                 

Ulucak İzmir-İstanbul otoyolu bağlantısından 35.sokak dönüşüne kadar olan 24 metrelik imar yolunun yapılması işidir.

C.2.1.5. Ulucak Altgeçit ve Çevre Bağlantı Yollarının Düzenlenmesi  1.-TL                                                                                                             

Ulucak Altgeçit ve çevresindeki bağlantı yolların yeniden düzenlemesini kapsayan yapım işidir.

C.2.1.6. Hız Kesicileri ve Trafik Levhaları                                              15.000.-TL

Yollarda olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hız kesiciler ve trafik levhaları tesis edilecektir.

C.2.1.7. Atık Su Hattı Yapılması                                                         5000.000.-TL

Genişleme bölgesi haricinde kalan yerlerde yapılabileceği öngörülen atık su hatlarının ve parsel bağlantı branşman hatlarının yapım işlerini kapsamaktadır.

C.2.1.8. Yağmur Suyu Kanalı Yapılması                                    75.000.-TL

Genişleme bölgesi haricinde kalan yerlerde yapılabileceği öngörülen yağmur suyu kanallarının yapım işlerini kapsamaktadır.

 

C.2.1.9. KOSBİ2 Köprüsü İnşaatı                                                          1.-TL

Ovakent / Termo Dinamik istikametinden gelip Rultrans istikametine giden servis yolunun Nif Çayı ile kesilmiş olan kısmının bağlantısı için KOSBİ2 Köprüsü’nün yapım işini kapsamaktadır.

C.2.1.10. Doğalgaz Ek Hat  Yapım  ve Deplase İşleri         200.000.-TL 

 

2019 yılında bölgemizde doğalgaz hattı bağlantı noktası talebinde bulunacak katılımcılarımız için bağlantı branşmanı bırakılması işi öngörülmektedir.

C.2.1.11. Doğalgaz 1.Etap Altyapı Yatırımı                          500.000-TL

A istasyonu vana grubu yapımı ile 1.Etap ana arterler polietilen hatların yapılması planlanmaktadır.

C.2.1.12. Doğalgaz 2.Etap Altyapı Yatırımı                                    1.-TL

C.2.1.13. I.Etap Elektrik Hattı İnşaat Giderleri                        9.000.000.-TL       

2019 yılında 1.Etap Genişleme alanında üretime geçecek firmalara enerji temini amacıyla beton köşk, hücre ve kablo yatırımı yapılması planlanmıştır.

C.2.1.14. II.Etap Elektrik Hattı İnşaat Giderleri                         2.000.000.-TL                      

2.Etap Genişleme Alanında yatırım yapacak katılımcıların talep etmesi halinde köşk, hücre ve  kablo yatırımı yapılması planlanmıştır.

C.2.1.15. Elektrik Dağıtım Şebekesi İnşaat Gideri                2.000.000.- TL      

1. Etap ve 2. Etap dışında kalan alanlarda kalacak tesis çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme  ve işçilik alımı yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar: Kaplamin ve civarında bulunan tesislerin  Enerji Nakil Hatlarının yeraltına alınması, Gazi Bulvarında bulunan havai hatların yeraltına alınması çalışmaları yapılacaktır.

C.2.1.16. Elektrik Sayaç ve Modem Gideri                                                    1- TL

Gerekli olması halinde sayaç ve modem alımı yapılacaktır.

C.2.1.17. Elektrik Scada Sistemi                                                400.000.- TL

Mevcut elektrik dağıtım merkezlerimizin bir bölümünün otomasyonunun yapılması planlanmakta ve bu sayede meydana gelen enerji kesintileri sürelerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

 

C.2.1.18. Yenilenebilir Enerji Yatırımları                                        1.- TL

C.2.1.19. Yiğitler Barajı Katılım Bedeli                                              1.- TL

C.2.1.20. Temiz Su Arıtma İsale Hattı Yapımı                                  1.- TL

C.2.1.21.  Mobese Kamera Sistemi Kurulumu                               1.- TL

 

C.2.2. OSB ARITMA TESİSİ İNŞAAT GİDERLERİ              420.001.-TL

       

C.2.2.1. Arıtma Tesisi Revizyonu                                       350.000.-TL                                                                           

Ekonomik ömrünü tamamlamış pompa ve ekipmanların değişimi planlanmaktadır.                                  

C.2.2.2. Bakanlık Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Revizyonu        1.-TL

Mevzuat değişikliği nedeniyle gerekli olacak revizyonlar yapılacaktır.

   C.2.2.3. Arıtma Tesisi Diğer İnşaat Giderleri                        70.000.-TL

  Mevcut yolların ve kaldırımların tamiri yapılacaktır.

 

C.2.3. DERE ISLAHI VE SAHA TANZİMİ İNŞAAT GİDERLERİ             

                                                                                                420.001.-TL 

C.2.3.1. I.ve II. Etap Genişleme Bölgesi İçin Dere Islahları           1.-TL

(Betonarme U Kesit)                                                                

I. ve II. Etap parselasyon planı dahilinde yer alan derelerin betonarme U kesitli olarak yapılması ile ıslahının yapılması işini kapsamaktadır.

C.2.3.2.  Bölge İçindeki Derelerin  Temizliği                          20.000.-TL

Bölge içerisindeki derelerin yağış mevsiminde taşmalarını önlemek amaçlı iş makinaları ile temizlik çalışmaları yapılacaktır.

C.2.3.3.  Yol Tamirleri                                                          350.000.-TL

Genişleme bölgesi haricinde kalan yerlerde bulunan yollarda çeşitli nedenler ile meydana gelen bozulmaların tamir ve düzeltme işlerini kapsamaktadır.

 

C.2.3.4.  Saha Tanzim ve Peyzaj Giderleri                           50.000.-TL

Genişleme bölgesi haricinde kalan yerlerde bulunan yolların kaldırımlarının bakımı, bölge genelinin yangın tehlike sini önlemek amacı ile otlardan temizlenmesi işlerinin yapılmasını kapsamaktadır.

 

C.2.4. KOSBİ ÖZEL MESLEK LİSESİ GİDERLERİ                        3.-TL                

C.2.4.1. Okul Binası Giderleri                                                                 1.-TL

 

C.2.4.2. Demirbaş Alımları                                                            1.-TL

 

C.2.4.3. Personel Giderleri                                                           1.-TL

 

C.2.5. KOSBİ KOMPLEKS BİNALARI                                            1.-TL

 

C.3. ARAZİ VE ARSA ALIMLARI                                                    2.-TL

 

C.3.1. OKA Parsellerinin Satın Alınması                                               1.-TL

C.3.2. Diğer Arazi ve Arsa Alımları                                                         1.-TL

 

TOPLAM GİDER                                                                       581.639.671.-TL

 

 

Başlıksız Belge

MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top