Anasayfa > Haberler > KOSBİPARK TESİSLERİ KİRA İHALE İLANI
KOSBİPARK TESİSLERİ KİRA İHALE İLANI

                                                                                                                               İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT,

                             KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ 4.SOKAK KOSBİPARK’TA BULUNAN İŞ YERLERİNİN KİRALANMASI  İHALESİNE AİT ŞARTNAMEDİR

           

MADDE  1:   İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 4. Sokak No: 8, 8/1, 8/2, 8/3 adresinde KOSBİ PARK bünyesinde bulunan 2. maddede alanları belirtilen 4 adet işyeri açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. Her bir iş yeri için, ayrı ayrı muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile gerçekleştirilecek ihale sonucunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama yapılacaktır. İstekliler bir veya birden fazla işyeri için teklif verebilecektir.

 

            İLİ                              :  İzmir                                              

            İLÇESİ                      :  Kemalpaşa                          

            MAHALLESİ              :  Kemalpaşa OSB                 

            CADDE/SOKAK  NO   :  4. Sokak                              

            CİNSİ                         :  İş Yeri                                

           

MADDE 2 : Muhammen bedel tutarları.

           

SIRA NO

 

KAPI NO

YÜZ ÖLÇÜMÜ

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

1

8

30 m²

1.500

18.000

2

8/1

30 m²

1.500

18.000

3

8/2

30 m²

1.500

18.000

4

8 /3

30 m²

1.500

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3:

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

1-      İhaleye katılabilmek için gerekli şartları taşıyanların belirlenmesi için ön inceleme yapılacak ve bu inceleme sonucunda ön yeterlilik belgesi düzenlenecektir. Söz konusu yeterlilik işbu şartnamenin 16. maddesinde düzenlenen iş alanlarında asgari 3 yıllık tecrübeyi gösteren evraklar ile mesleki belgelerin ibrazıyla Satın Alma Komisyonumuzca değerlendirilecektir. Ön yeterlilik evrakları 31.1.2019 Perşembe günü, mesai saati bitimine değin OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Önyeterlilik belgesi alan firmalar ihaleye katılabilecektir.

 

2-      İhale 07/02/2019  Perşembe günü saat  14:30 de İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa OSB Mahallesi Gazi Bulvarı No: 189 İdari Bina Toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeler ve teklifleriyle birlikte 07/02/2019  Perşembe günü saat 14:00’e kadar İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir. Satın Alma Komisyonu, saat 14:30 da istekliler huzurunda teklifleri alarak açık arttırma ile ihaleyi gerçekleştirecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 4:

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

a.      Önyeterlilik şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

b.      2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

c.       İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir) talep dilekçesi. 

d.      Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

e.       2018 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        

f.       Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf odasına kayıtlı ise bağlı olduğu oda kayıt belgesi.

g.      İsteklinin Şahıs olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, Şirket ise Noter tasdikli imza sürküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile yetkili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamesi.  ( Yetki Belgesi )

 

MADDE 5: Teminata İlişkin Esaslar;

Kesin teminat olarak tedavüldeki Türk parası kabul edilecektir.

Üzerinde ihale kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce yıllık kira bedelinin % 20 si  tutarında kesin teminatı idareye teslim edecektir.

Teminatlar sözleşme süresince her yıl kira artış oranında arttırılacaktır. Yüklenicinin bu yukarıda belirtilen zorunluluklara uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminatı gelir kaydedilir.

 

MADDE 6: Teklif mektupları açıldıktan sonra her bir işyeri için verilen en yüksek teklif üzerinden açık arttırma yapılacaktır. Peyler (Arttırma) en az aylık  50.-TL. olarak arttırılacaktır.

 

MADDE 7: İhaleye İştirak Edemeyecek Olanlar;

Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye giremezler. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe, İdareye kira borcundan dolayı İdare ve Adli Yargıda davası görülüp henüz sonuçlanmamış olanlar, evvelce yapılan bir ihaleye girerek mukavele yapmamak suretiyle geçici teminatını yakanlar, evvelce sözleşme yapan yüklenicilerden taahhüdünü  kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler veya sözleşme maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle sözleşmesi feshedilenler ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ve/veya  bunlara ait  şahıs işletmeleri veya hissedar olduğu ortaklıklar, ihaleye fesat karıştıranlar ve bu suçlardan dolayı ceza almış olanlar ihaleye katılamazlar. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde önceden ihale suretiyle yer kiralayıp bunu üçüncü şahıslara devredenler, vekil namı altında bu şahıslardan olup da ihaleye kendileri yerine vekillerini sokanlar kabul edilmezler.

 

MADDE 8: İhale kararı, kararın onaylandığı günden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde üzerine İhale yapılana bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Tebliğin postaya verilmesini takip eden 7. gün tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının idarece iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir. İstekli tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde 9.madde belirtilen teminatları yatırmak ve sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme giderleri kiracıya aittir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. En yüksek ikinci teklife iş ihale edilir.

 

MADDE 9: TEMİNATLAR:

 

İhale Kati Teminatı ;  Kiracıdan sözleşmenin yapılmasından önce yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 20 oranında kesin teminat alınır.

Kira Teminatı; Kiracı, İdarenin doğabilecek alacaklarına karşılık, İdarenin talep etmesi halinde en az bir ( 1 ) adet kefil göstermek zorundadır.

            Teminatlar her yıl yapılan kira artış oranında arttırılacaktır.

 

MADDE 10: Kiralanan işyerlerinin kira süresi iş bu şartname hükümleri içerisinde tamamı kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren beş  ( 5 ) yıldır.

 

 

MADDE 11: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte , Ayrıca İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi KİK’e tabi olmadığından ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

 

MADDE 12:  Sözleşmenin yapılmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kiralanan işyeri kiracıya teslim edilecektir.

 

MADDE 13:  Kira artış oranları her kira yılı; Türkiye İstatistik Kurumunca (TUİK) artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinin ( ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı)     2 puan fazlası (+ 2) oranında artırılacaktır.

 

MADDE 14: İhale Katılımcıları, işbu şartname ile kiralama işlemi gerçekleştirilen alanların fiili durumunu ve imar ile ruhsat durumlarını bilmediklerini iddia edemezler. Bu kapsamda İdare, kiralanan alanlarda ve çevrelerinde ruhsata ve imara aykırı gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek olan her türlü durumu herhangi bir bildirim gerçekleştirmeksizin uygun hale getirebilir ve bundan kaynaklanacak her türlü bedeli aykırılığı gerçekleştiren/bundan fayda sağlayan kişilerden tahsil edebilir.

 

Sözleşme sonunda kira konusu işyerinde/işyerlerinde 4 adet ayrı iş yerinden herhangi birinde ruhsata aykırılık, hasar ya da eksiklik tespit edilir ve kiracı/lar tarafından ruhsata uygun hale getirilmezse ya da verilen hasar/zarar giderilmezse gerekli iş ve işlemler İdarece yaptırılır ve yapılan masraflar teminatlarından kesilerek gelir kaydedilir. Teminatların zararı karşılamadığı durumda 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilir. Kiracı/ların, kiralanacak taşınmazlarda ruhsata ve imara aykırı olarak yapacağı iş ve işlemler kendileri ile yapılan sözleşmelerin bildirimsiz ve derhal feshi ile tahliye sebebidir.

 

MADDE 15: Kiracı kiralamış olduğu yerde İdareden izin almadan hiçbir şekilde tadilat yapamaz.  Kiralanan yerin bakım, onarım boya v.s giderleri  kiracıya aittir.  Binalara  asılacak olan tabelalar , kepenk ve benzeri imalatlar  ve  binanın dış görünüşü ile ilgili yapılacak  değişiklikler de İdarenin iznine tabi olup, izin alınan  değişiklikler ile ilgili giderler kiracılar tarafından karşılanacaktır. Belirtilen durumlara uyulmaması ve kiralananın amacı dışında kullanılması halinde sözleşme idarece fesih edilerek teminatları gelir kaydedilir.  Kiracı kira bitiminde ilgili yeri sağlam ve ruhsatına uygun olarak teslim edecektir. Ortak alanların aydınlatması için harcanan elektrik bedeli kiracılara eşit olarak pay edilecektir. Ortak alanlar için harcanacak su bedeli ise idare tarafından karşılanacaktır. Kiralamanın münferiden yapılması durumunda işyeri ara bölmeleri kiracılar tarafından ortak olarak yapılacaktır.

 

MADDE 16: İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu gıda, kafeterya, lokanta, fastfood, market iş kollarının dışında kalan işletmeler ihaleye katılamazlar ve açılan işyerlerinde alkollü içki servisi ve satışı yapamazlar.

 

MADDE 17: Kiracı İdarenin haklı olarak sözleşmeyi feshetmesine neden olduğu takdirde teminatı gelir kaydedilir.

 

MADDE 18: Kiralananın resmi kurumlara ödenecek her türlü vergisi kiracıya aittir. Kiracı su ve elektrik abonesini 10 gün içerisinde kendi üzerine almak zorundadır. Kiralanan yer sabotaj yangın gibi tehlike lere karşı kiracı her türlü tedbirleri almak ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı idareye ödemek zorundadır.

 

MADDE 19:  Kiracı Üç ( 3 ) ay önceden yazılı olarak haber vermek şartıyla kiralanan yeri boşaltabilir ancak haklı bir sebep olmaksızın kira süresinin bitiminden önce kiralanan yeri boşaltacak olursa teminatları gelir kaydedilir Bir kira döneminde iki aylık kira ödenmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir, kiracının teminatlarından idarenin alacakları tahsil edilir ve tahliyesi yapılır.

 

 

MADDE 20: Dükkân kiraları her ayın ilk 5 günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

 

MADDE 21: Kiracı kiralanan dükkânı (işyerini) İdaremizin izni olmadan bir başkasına devredemez ya da kiralayamaz.

 

MADDE 22: Sözleşme bitiminde gayrimenkul hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın tahliye edilecektir. Kira süresinin bitmesi halinde kiralanan yerin hemen boşaltılmaması durumunda kiracı fuzulen işgal ettiği her ay için son aylık kirasının 4 (dört) katı fazlasıyla her hangi bir hüküm ve karar alınmasına gerek kalmaksızın İdareye ödeyecek ayrıca İdarenin bu sebepten uğrayabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir. Kira süresinin sonunda sözleşme süresinin bitiminden önce kira süresinin uzatılmayacağına dair ihtarname gönderilmese dahi sözleşme sona ermiş olacaktır. 

 

MADDE 23: İhale ve sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 24: Her türlü, vergi resim harç vs. kiracılar tarafından ödenecektir.

 

MADDE 25: Kiralar vadesinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereğince gecikme zammı uygulanır.

 

MADDE 26: İş bu şartname hükümlerinden ve Sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların hal merci Kemalpaşa Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

 

MADDE 27: Kiralama müddeti sonunda kiracının Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun bir biçimde hareket ettiği anlaşıldıktan sonra veya her hangi bir nedenle tahliye edilmesi halinde Kiracının İdareye bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra teminatlarının iadesi gerçekleştirilecektir. 

 

MADDE 28: İhaleye müracaat şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

MADDE 29: Kiracı İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin kiralanan iş yeri konusunda sonradan alacağı kararları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 30: İş bu şartname 30 maddeden ibarettir.

Başlıksız Belge

HABER BÜLTENİ


Duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.


MOBİL UYGULAMA


Yakında ANDOID ve IOS Marketlerde ...
Go Top